Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2013

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ. 279/23460/2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 414/Β΄/2013), η περίοδος υποβολής αιτήσεων, από τους ενδιαφερομένους φορείς εκπροσώπησης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα για το έτος 2013, έχει αρχίσει από την 1/3/2013 και λήγει στις 31/3/2013.

Οι προς διανομή ποσότητες τροφίμων κατανέμονται στους επιλέξιμους φορείς εκπροσώπησης και μέσω αυτών διανέμονται στους τελικούς δικαιούχους και υπολογίζονται ανά οικογένεια (γονείς και προστατευόμενα μέλη).

Ως φορείς εκπροσώπησης θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα και αναφέρονται στο άρθρο 4, πργ Β της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Ως τελικοί δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα άπορα άτομα με ατομικό εισόδημα μέχρι 7.200 € και άπορες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα που προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4, πργ Α της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους φορείς να χρησιμοποιήσουν τα έντυπα που περιλαμβάνονται στην παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση και να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στη Κ.Υ.Α.) στην υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Π.Ε. Νότιου Τομέα, (Ελ. Βενιζέλου 283, 4ος όροφος), στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.

Πληροφορίες: Ε. Κορμάς – Ε. Ζάχου
Τηλέφωνο: 213-2100170, 210-9409673, Fax: 210-9409502,
E-mail: agrooiknt@patt.gov.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου