Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Θέσεις εργασίας πεντάμηνης διάρκειας


Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας - «Πάνος Μυλωνάς» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο
Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά 80 ατόμων για πέντε μήνες για την υλοποίηση προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα και Ανατολικής
Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, ο εν
λόγω Δικαιούχος θα προσλάβει για το Δήμο Αμαρουσίου δέκα (10) άτομα.
Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου
(www.ioas.gr), στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής www.patt.gov.gr.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.ioas.gr)
β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την
υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην
ακόλουθη διεύθυνση : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ «Πάνος
Μυλωνάς», Τ.Θ. 34111, T.K. 100 29 AΘΗΝΑ, υπόψιν κας Δέσπ. Κοντορίζου (τηλ. επικοινωνίας:
210 8620150), αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης με την ένδειξη: «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» (Για την Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ), Τ.Θ. 34117, T.K. 10029, AΘΗΝΑ, υπόψιν κ. Δέσποινας Κοντορίζου (τηλ.
επικοινωνίας: 210 8620150)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 22/08 έως τις 31/08 (πληροφορίες εντός των προκηρύξεων)
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8620150
 Ε- MAIL: info@ioas.gr
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου